മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദ്ദീപ്തി Edit
    ഉജ്ജ്വലത, പ്രകാശം
    lustre, dazzling light


Entries from Datuk Database

ഉദ്ദീപ്തി(നാമം):: ജ്വലിക്കല്‍, പ്രകാശിക്കല്‍, പെരുകല്‍, വര്‍ധിക്കല്‍, ഉത്തേജന്നം
ഉദ്ദീപ്തി(നാമം):: വലിയ പ്രകാശം, ശോഭ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grave, അവിജാല്‍, അത്തപ്പാട്ട്, പ്രവിചലിത, പ്രതിസവ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean