മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദ്ദിഷ്ടം Edit
    ഉദ്ദേശിച്ചത്, ലക്ഷ്യം
    what is intended or meant, aim


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആരിഷം, ഇല്ലായുക, ചാറ്, ചേറ്, മഗധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean