മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദ്ദാന്ത Edit
    വിനയമുള്ള, ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയുള്ള
    having politeness, energetic


Entries from Datuk Database

ഉദ്ദാന്ത(വിശേഷണം):: വിനയമുള്ള
ഉദ്ദാന്ത(വിശേഷണം):: ഊര്‍ജസ്വലതയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ april fool, അണിയലം, ആങ്കാരം, വിയക്കം, വീരസ്കന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean