മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദ്ഘം Edit
    ശ്രേഷ്ഠ, മാതൃക
    excellence, model, fire


ഉദ്ഘം Edit
    മെച്ചം. ശ്രേഷ്ഠം


Entries from Datuk Database

ഉദ്ഘം(നാമം):: മെച്ചം, മേന്മ (പദാന്തത്തില്‍ പ്രയോഗം)
ഉദ്ഘം(നാമം):: മാതൃക
ഉദ്ഘം(നാമം):: സൗഖ്യം
ഉദ്ഘം(നാമം):: കൈക്കുമ്പിള്‍
ഉദ്ഘം(നാമം):: അഗ്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bailable, makeup, മംക്ഷണം, അറനാടന്‍, മുഖക്കുരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean