മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദാസീനത Edit
    താത്പര്യമില്ലായ്ക, അലസത
    indifference, laziness


Entries from Datuk Database

ഉദാസീനത(നാമം):: ഒന്നിനോടും പ്രത്യേക താത്പര്യമില്ലായ്മ
ഉദാസീനത(നാമം):: ഉപേക്ഷ, മടി
ഉദാസീനത(നാമം):: നിഷ്പക്ഷത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atmosphere, galley, neglectfully, presumable, unfailing


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean