മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദഞ്ചിക്കുക Edit
    ഉയര്‍ത്തുക, വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക
    to raise, to increase


Entries from Datuk Database

ഉദഞ്ചിക്കുക(ക്രിയ):: ഉയര്‍ത്തുക, വര്‍ധിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gelid, അമൂലസംഖ്യ, ആര്‍ത്തപരായണ, ഇരക്കം, അപ്പടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean