മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദകപദം Edit
    സമുദ്രം
    ocean


Entries from Datuk Database

ഉദകപദം(നാമം):: ജലത്തിന്‍റെ ഇരിപ്പിടം, സമുദ്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expose, succour, പ്രവര്‍ഗ്ഗന്‍, ആനുപം, പത്സലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean