മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്സ്മയം Edit
    ചിരി, പുഞ്ചിരി
    a smile


Entries from Datuk Database

ഉത്സ്മയം(നാമം):: പുഞ്ചിരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incite, ഗന്ധിക, ബലിമുഖെ, കിടിലം, ഔദ്വാഹികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean