മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്സാദം Edit
    നശിക്കല്‍, ഇല്ലാതാക്കല്‍
    ruin, vanishing


Entries from Datuk Database

ഉത്സാദം(നാമം):: നശിക്കല്‍, ഇല്ലാതാക്കല്‍, നാശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ latch, mortify, cincture, ഉറച്ച, പരിലേഹി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean