മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്സവമഠം Edit
    ഉത്സവത്തിനാവശ്യമായസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പുര
    room used for, keeping festival goods


Entries from Datuk Database

ഉത്സവമഠം(നാമം):: ഉത്സവത്തിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പുര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ garnet, get up, അരിത്തി, അധോപാസനം, അദേശകാലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean