മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്സത്ത്വന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ശ്രേഷ്ഠന്‍
    noble person


Entries from Datuk Database

ഉത്സത്ത്വന്‍(നാമം):: ശ്രഷ്ഠന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sputum, wish, അപക്രിയ, അന്തിമലരി, പ്രപുന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean