മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്തരോത്തരം Edit
    മേല്‍ക്കുമേല്‍, കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍
    ascendingly, higher and higher


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബൃന്ദം, മുസല്‍മാന്‍, മൗഘ്യം, അപകീര്‍ത്തി, ആത്മകഥ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean