മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്തരായണപ്പക്ഷി Edit
    ചക്രവാകപ്പക്ഷി
    Brahmany goose or ruddy goose


Entries from Datuk Database

ഉത്തരായണപ്പക്ഷി(നാമം):: ചക്രവാകപ്പക്ഷി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manual, recompense, അമര്, അഹിമതേജസ്സ്, പ്രചണ്ഡം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean