മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്തരമീമാംസ Edit
    വേദാന്തദര്‍ശനം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം ഉള്‍പ്പെട്ട ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങള്‍
    one of the, Darshanas, the Brahma Sutras including the Jnana Kanda


Entries from Datuk Database

ഉത്തരമീമാംസ(നാമം):: ഷഡ്ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, വേദാന്തദര്‍ശനം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം. താരത. പൂര്‍വമീമാംസ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vestibule, ബ്രഹ്മപ്രളയം, മദ്ധ്യധരണ്യാഴി, സ്ത്രീത്വം, ശൈല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean