മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്തരത്ര Edit
    അനന്തരം, പിന്നീടുള്ള
    in the sequel, northward


Entries from Datuk Database

ഉത്തരത്ര(അവ്യയം):: അനന്തരം, പിന്നെ, പിന്നീടുള്ള
ഉത്തരത്ര(അവ്യയം):: രണ്ടാമതായി, അടുത്തതായി
ഉത്തരത്ര(അവ്യയം):: വടക്ക്, വടക്കോട്ട് ന്‍ പൂര്‍വത്ര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sportsman, venal, അലോപ്യ, ചെരിവ്, അര്‍ദ്ധസമ്മതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean