മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്തട Edit
    തടത്തെ അതിക്രമിച്ച, കരകവിഞ്ഞ
    overflowing the bank


Entries from Datuk Database

ഉത്തട(വിശേഷണം):: തടത്തെ അതിക്രമിച്ച, കരകവിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haul, taxi, ബാലപാശ്യ, ഓടി, ഓപ്പ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean