മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉഠാണി Edit
    വൈരം, വജ്രം
    diamond


Entries from Datuk Database

ഉഠാണി(നാമം):: വൈരം, വജ്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flashy, അമൃതകുണ്ഡം, ആട്ടുവിളി, പണ്ഡിതമാനികന്‍, കുഡപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean