മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉടുമ്പിക്കുക Edit
    രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുക
    to horripilate


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ migrate, പ്രതിപാദിത, മാനുഷി, ഉര്‍വ്വടം, ഉദ്ധര്‍മ്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean