മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉച്ഛിത്തി Edit
    ഉന്മൂലനാശം
    annihilation


Entries from Datuk Database

ഉച്ഛിത്തി(നാമം):: ഉച്ഛേദനം, പാടേനശിപ്പിക്കല്‍, ഉന്മൂലനാശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ improvident, യജി, മുതല്‍പ്പേര്‍, മനുവര്‍, കഠാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean