മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉച്ഛാസന Edit
    അനുസരണയില്ലാത്ത, അധികാരവരുതിയില്‍ നില്‍ക്കാത്ത
    insubordinate,, uncontrollable


Entries from Datuk Database

ഉച്ഛാസന(വിശേഷണം):: ശാസനയ്ക്കു കീഴ്വഴങ്ങാത്ത, അധികാരവരുതിയില്‍ നില്‍ക്കാത്ത, അനുസരണംകെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arbiter, pasteurization, ആമിത്ര, ഭ്രൗണഹത്യം, അകമ്പുറം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean