മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉച്ചാരണം Edit
    ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രീതി
    utterance, pronunciation


Entries from Datuk Database

ഉച്ചാരണം(നാമം):: ഉച്ചരിക്കല്‍, പറയല്‍
ഉച്ചാരണം(നാമം):: അക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളും മറ്റും ശബ്ദിക്കുന്ന രീതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disaccord, അയില്, അധികാരിത്വം, അനുപചയം, വഞ്ചിഭൂപന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean