മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉച്ചരണം Edit
    ഉച്ചരിക്കല്‍, ഉച്ചാരണം
    utterance, pronunciation


Entries from Datuk Database

ഉച്ചരണം(നാമം):: ഉച്ചരിക്കല്‍, ഉച്ചാരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ afar, prepay, അനുഗീരം, ആഞ്ഞില്‍, പ്രാരംഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean