മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉച്ചത്വം Edit
    ഉച്ചത,ഉയര്‍ന്ന അവസ്ഥ
    the state of being the highest, greatness


Entries from Datuk Database

ഉച്ചത്വം(നാമം):: ഉച്ചമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഔന്നത്യം
ഉച്ചത്വം(നാമം):: പൊക്കം
ഉച്ചത്വം(നാമം):: മേന്മ, വലിപ്പം ന്‍ നീചത്വം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bring to book, അപാംപിത്തം, അസംലക്ഷ്യ, മാഹാഭാഗ്യം, അടവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean