മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉക്ഥന്‍ Edit
നാമം
    പ്രാണന്‍
    life


Entries from Datuk Database

ഉക്ഥന്‍(നാമം):: പ്രാണന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട്, ചെകിട്, വത്സം, മാന്ദ്യം, ഫുകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean