മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉകാനഹം Edit
    മഞ്ഞയും ചുവപ്പും അല്ലെങ്കില്‍ ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറമുള്ള കുതിര
    a horse of red, and yellow or red and black colour


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impunity, പ്രണുത്ത, ബിഡാലകം, ഭൂമികദംബം, കുഞ്ജരാശനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean