മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇശാ Edit
    മുസ്ലീങ്ങളുടെ നിശാനമസ്കാരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jag, അജമോദ, കാളിദാസന്‍, കരമാരി, ദര്‍വ്വരീകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean