മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇളിവായ് Edit
    ചിരിക്കുന്ന വായ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആര്‍ഘ, ആനന്ദപ്രഭവം, ഇടിച്ചു, ചക്കരക്കള്ള്, വാലിയക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean