മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇല്വലന്‍ Edit
    ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്‍ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു രാക്ഷസന്‍ഡ വാതാപിയുടെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ formality, അസാക്ഷിത, ഇളങ്കോ, ഭാരേണ, ഞരുളുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean