മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇല്ലാതെ Edit
    ഇല്ലാത്ത


ഇല്ലാതെ Edit
    കൂടാതെ, ഇല്ലാഞ്ഞ്
    without, in the absence of


Entries from Datuk Database

ഇല്ലാതെ(അവ്യയം):: കൂടാതെ, ഇല്ലാഞ്ഞ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convalesce, lagoon, ഭസ്ത്രം, ചാരകം, യുതാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean