മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇലതരം Edit
    ഇളയ, വിളയാത്ത, പാകമാകാത്ത, മൂക്കാത്ത, ക്ഷീണംതട്ടിയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disallow, tattle, അകനിഷഠ, ശിരസി, സുരവല്ലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean