മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇലക്ട്രിസിറ്റി Edit
    വിദ്യുച്ഛക്തി, വൈദ്യുതി, ഇതു കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഗില്‍ബര്‍്ട് എന്ന, ഇംഗ്ളീഷുകാരനാണ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baroque, napalm, അകശ്മല, അതൃണ്യ, മൂക്കുപ്പൊടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean