മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇറ്റ് Edit
    തുറ്റി, ബിന്ദു, അല്പം, കൂരച്ച്


ഇറ്റ് Edit
    തുള്ളി, അല്പം
    a drop, a little


Entries from Datuk Database

ഇറ്റ്1(നാമം):: തുള്ളി, ബിന്ദു
ഇറ്റ്1(നാമം):: അല്പം, കുറവ്, ഇറ്റുവീഴുക = തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുക, ഇറ്റു = ഇറുക
ഇറ്റ്2(വ്യാകരണം):: ചില ശബ്ദങ്ങളോടു പ്രത്യയംപോലെ ചേരുന്ന ഒരു ശബ്ദം, ഉദാ: പതിറ്റുപ്പത്ത്, പതിറ്റഞ്ച്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malafide, tangent, ഒരുമപ്പെടുക, അന്ത്യകൂദാശ, ആധൂതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean