മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇറുമാന്ന് Edit
    ഉദാസീനമായി, താല്‍പര്യമില്ലാതെ


Entries from Datuk Database

ഇറുമാന്ന്(അവ്യയം):: ഉദാസീനമായി, താത്പര്യം ഇല്ലാതെ
ഇറുമാന്ന്(അവ്യയം):: ഗര്‍വോടെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ august, emporium, lampoon, swop, zeus


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean