മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇറുമാന്ന് Edit
    ഉദാസീനമായി, താല്‍പര്യമില്ലാതെ


Entries from Datuk Database

ഇറുമാന്ന്(അവ്യയം):: ഉദാസീനമായി, താത്പര്യം ഇല്ലാതെ
ഇറുമാന്ന്(അവ്യയം):: ഗര്‍വോടെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ centre of gravity, declivity, development, maim, trauma


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean