മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇറുക്കുക Edit
    കൊമ്പുകൊണ്ടു കുത്തുക, ദംശിക്കുക


ഇറുക്കുക Edit
    പറിക്കുക, മുറുക്കുക
    to pluck, to tighten


Entries from Datuk Database

ഇറുക്കുക1(ക്രിയ):: പറിക്കുക, അടക്കുക, വേര്‍പെടുത്തുക
ഇറുക്കുക2(ക്രിയ):: കരം മുതലായതു കൊടുക്കുക
ഇറുക്കുക3(ക്രിയ):: കെട്ടുമുതലായവ മുറുകത്തക്കവണ്ണംചെയ്യുക
ഇറുക്കുക3(ക്രിയ):: നടുവില്‍പ്പെട്ടു ഞെരുങ്ങത്തക്കവണ്ണം അമര്‍ത്തുക, ഞെക്കുക
ഇറുക്കുക3(ക്രിയ):: ഇടതീരെ ഇല്ലാതാകത്തക്കവണ്ണംഅടുപ്പിക്കുക
ഇറുക്കുക3(ക്രിയ):: ഞണ്ടോ മറ്റോ കടിക്കുക, കൊത്തുക, കൊടിലുകള്‍ കൊണ്ടെന്നപോലെ ഞെക്കിപ്പിടിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ daredevil, ചമ്പൊക്ക്, പരവധു, തഥാത്വം, സുരാസു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean