മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇറവന്‍ Edit
    ഈശ്വരന്‍, ഇറയവന്‍


ഇറവന്‍ Edit
    ഈശ്വരന്‍, രാജാവ്
    God, king


Entries from Datuk Database

ഇറവന്‍(നാമം):: ഈശ്വരന്‍
ഇറവന്‍(നാമം):: രാജാവ്
ഇറവന്‍(നാമം):: ഒരു ഗിരിവര്‍ഗം, ഇറവാളര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ astray, അര്‍ത്ഥനിര്‍ദ്ദേശം, ആശ്വയുജം, മുഖ്യം, ഉഴറ്റുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean