മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുപ്പുള്‍ Edit
    ഇരുമുള്ളുമരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chat, stodge, അജഭക്ഷം, ആധുനനം, ഭര്‍ത്തൃഹരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean