മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുനിലം Edit
    വിസ്തൃതമായ ഭൂമി


Entries from Datuk Database

ഇരുനിലം(നാമം):: വിസ്തൃതമായ ഭൂമി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chevy, അഷ്ടാംഗധീ, മയുരാജന്‍, മറുപക്ഷം, അരുഷി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean