മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുക്കാല്‍ Edit
    ഇരിക്കാല്‍


Entries from Datuk Database

ഇരുക്കാല്‍(അവ്യയം):: ഇരിക്കാന്‍, ഇരുകാലം, ഇരുക്കാലം; അന്ത്യം ലോപിച്ച് ഇരുക്കാല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bleach, അദൃശ്യസഭ, ചീട്ടി, വീമ്പ്, കിസലയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean