മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരിപ്പ് Edit
    ഇരിമ്പ്


ഇരിപ്പ് Edit
    ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സ്ഥിതി
    state of sitting, condition


ഇരിപ്പ Edit
    ഇലിപ്പ, ഇരുപ്പ


Entries from Datuk Database

ഇരിപ്പ്1(നാമം):: ഇരിക്കല്‍, ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: സ്ഥിതി, അവസ്ഥ
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: വാസം, താമസം
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: ജീവിതരീതി, പെരുമാറ്റം
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: പരസ്പരബന്ധത്തിന്റ സ്വഭാവം
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: പീഠം, ആസനം
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: കൂട്ടിരിപ്പ്
ഇരിപ്പ്1(നാമം):: സമ്പാദ്യം, മിച്ചം, കരുതിവയ്പ്
ഇരിപ്പ്2(വിശേഷണം):: ("ഇരിമ്പ്" എന്ന പദം സമാസത്തില്‍ വിശേഷണമായി വരുമ്പോള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നരൂപം) ഇരുമ്പുപോലെ കടുപ്പമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elemental, proportionate, reform, sock, watch


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean