മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരിക്കൂറ് Edit
    ഇരിക്കൂറ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ iridium, patina, അഗ്നിദുതന്‍, വര്‍ജ്ജ്യം, മസൂരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean