മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരിക്കുക Edit
    താഴുക,ജീവിക്കുക, ആസനസ്ഥനാവുക
    to sink, to live, to sit


Entries from Datuk Database

ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: പൃഷ്ഠം ഉറപ്പിച്ചു സ്ഥിതിചയ്യുക, ആസനസ്ഥനാവുക
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: താഴുക
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: ജീവിക്കുക, വര്‍ത്തിക്കുക, സ്ഥിതിചെയ്യുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: ഏര്‍പ്പെടുക
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: തോന്നുക
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: അനുഷ്ഠിക്കുക, ആചരിക്കുക
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: ഒരു അനുപ്രയോഗം
ഇരിക്കുക(ക്രിയ):: ഉരിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ലേശം, അനതിപ്രീത, യാജി, അഗമ്യാഗാമി, ആഭുഗ്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean