മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരിക്കാടം Edit
    ഇരിപ്പിടം, വീട്


Entries from Datuk Database

ഇരിക്കാടം(നാമം):: ഇരിക്കാനുള്ള ഇടം, താമസസ്ഥാനം, വീട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sputtering, അഭ്യാശം, ഭക്തിശാലി, ചീര്‍മ്മ, അത്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean