മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരാജന്‍ Edit
    അരചന്‍


ഇരാജന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍, കുജന്‍, നരകാസുരന്‍


Entries from Datuk Database

ഇരാജന്‍1(നാമം):: കുജന്‍
ഇരാജന്‍1(നാമം):: നരകാസുരന്‍
ഇരാജന്‍2(നാമം):: രാജാവ്. ഇരാജപ്പെരുവഴി = രാജവീഥി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ colic, ചഞ്ചുകി, അനുകമ്പനീയ, ആര്യന്‍, ആനന്ദമൂര്‍ത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean