മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരമ്പം Edit
    മുഴക്കം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ purport, seem, അമ്പര്‍, അനിലസഖന്‍, ഇരുവേരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean