മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇയ്യം Edit
    ഈയം, ഭ്രാന്ത്
    lead, madness


Entries from Datuk Database

ഇയ്യം(നാമം):: ഈയം
ഇയ്യം(നാമം):: പിച്ച്, ഭ്രാന്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വാങ്കം, അഗ്നിരേതസ്സ്, അഭ്യര്‍ഹണം, പുളിങ്കുരു, ഗുഞ്ജരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean