മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇയല്വ് Edit
    നന്മ, ഗുണം, മുറ,ഒഴുക്കം, ക്രമം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swaddle, venom, അകുണ്ടക, അതിമര്‍ത്ത്യന്‍, ചിതല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean