മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇമാന്‍ Edit
    വിശ്വാസം, ഭക്തി


Entries from Datuk Database

ഇമാന്‍(നാമം):: വിശ്വാസം
ഇമാന്‍(നാമം):: ഭക്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിറ്റുതിന്നുക, മാസവിശേഷം, മനോവാഞ്ഛ, അജജീവന്‍, അനാസ്വാദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean