മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇഭു Edit
    ധനമുള്ള, പുഷ്ടിയുള്ള


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aerobe, ആടേറാപ്പാല, ഓമ്പോതന്‍, മതനിഷ്ഠ, അച്യുത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean