മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇഭയുവതി Edit
    പിടിയാന, കരിണി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malingerer, prevaricator, അജപൗത്രന്‍, അനുദഗ്ര, ചമ്പാവതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean