മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇഭകൃത്തി Edit
    ആനത്തോല്


Entries from Datuk Database

ഇഭകൃത്തി(നാമം):: ആനത്തോല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ molest, artesian well, മക്കം, ഉള്‍ച്ചിരി, പതിനാങ്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean